ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Prachatice čelí z ne moc jasných důvodů pokutě

ZPRÁVA - Prachatické radnici hrozí, že bude muset zaplatit pokutu, respektive odvod za porušení rozpočtové kázně, ve výši zhruba 1,85 milionu korun za pět let staré zakázky.

    

  

# Středa 15/11 2023 - TEXT: Tomáš František Přibyl

Prachatická radnice mezi lety 2016 a 2018 požádala o dotaci na dva různé projekty týkající se odpadového hospodářství. Dvě dotace i získala a oba projekty následně úspěšně realizovala. Projekty podpořil Operační program životního prostředí spadající pod ministerstvo životního prostředí.

V prvním případě šlo o dovybavení a stavební úpravy ve sběrném dvoře. I díky dotaci sem město dokoupilo velkoobjemové kontejnery, čelní nakladač, mobilní ekoskládky a nechalo udělat stavební úpravy týkající se přístřešků používaných k ukládání odpadů.

Druhý projekt se týkal jiné části odpadového hospodářství a to nákupu nových nádob na tříděné odpady, které jsou rozmístěny po městě. A také město v rámci tohoto projektu nakoupilo inteligentní odpadové koše na třídění papíru a plastů v historickém jádru.

Letos pak finanční úřad po pěti letech od realizace přišel projekty zkontrolovat a dospěl k závěru, že město se dopustilo porušení rozpočtové kázně tím, že na projekty vypsalo dvě zjednodušená podlimitní výběrová řízení, zatímco úředníci finančního úřadu si myslí, že projekty měly vzájemnou souvislost a mělo na ně být vypsáno výběrové řízení v nadlimitním režimu. Pokutu pak úřad stanovil ve výši pětadvaceti procent z částky, kterou Operační program životního prostředí na projekty poskytl.

Vedení prachatické radnice následně informace o pokutě předložilo na veřejném jednání zastupitelstvu a tím zveřejnilo i celou kontrolní zprávu finančního úřadu. Zastupitelé přitom o ničem nemuseli rozhodovat, jen informace vzali na vědomí. Ani diskuse nakonec nebyla nijak bouřlivá přesto, že stín možného pochybení padá na tehdejší vedení radnice v čele se starostou Martinem Malým.

„To výběrové řízení neprovedl úřad, ale najatá firma. Domnívám se, že vedení města ani úředníci nepochybili, protože vše prováděla odborná firma,“ řekl k tomu Martin Malý nyní už z opozičních lavic. Radnice administraci projektů zadala firmě Skládka Růžov, s kterou měla v minulosti dobré zkušenosti.

Finanční úřad ve zprávě o kontrole uvedl řadu společných parametrů obou projektů, ze kterých pak dovodil jejich vzájemnou souvislost. Zejména mělo jít o to, že obě zakázky a projekty směřovaly ke zvýšení podílu energetického a materiálního využití odpadů. Zakázky navíc byly vyhlášeny najednou, souvisely tedy místně i časově a měly zlepšit nakládání s odpady ve městě.

Argumentace finančního úřadu však vyvolává řadu otázek týkající se výkladu pojmu „vzájemně souvisí“. Argumentovat lze pro souvislost i rozdílnost a argumenty budou mít zřejmě stejnou váhu. Ostatně sám finanční úřad ve zprávě konstatuje: „Definovat obecně platný vzorec pro stanovení funkčního celku je velmi obtížné (takřka nemožné).“

Finanční úřad pak zdá se pominul to, že k rozdělení investic donutily radnici a administrátora už samotné podmínky dotační výzvy. Na webu je stále k dohledání zápis o přidělení dotací, ze kterého vyplývá, že výzva byla rozdělena podle typů projektů do sedmi jakýchsi podvýzev. Prachatice se přihlásily k podvýzvě týkající se sběrných dvorů a k podvýzvě nazvané Oddělený sběr odpadů bez aut.

Město tedy nemohlo projekty spojit, protože by nesplnilo podmínky stanovené ministerstvem životního prostředí. Jeden státní úřad tak nutil prachatickou radnici investici rozdělit a druhý ji za oddělené nakládání s dvěma různými projekty a dotacemi pokutuje.

Ostatně o nejednoznačnosti problému mluvil i starosta Jan Bauer před zastupiteli a město se k tomu vyjádřilo i v tiskové zprávě: „Po prostudování kontrolního zjištění je situace přinejmenším složitá a na první pohled nejednoznačná.“

Samotné předložení zprávy finančního úřadu zastupitelstvu a tím její zveřejnění přitom také není úplně obvyklé. O podání odvolání a najmutí advokáta, který má s podobnými spory zkušenosti, rozhodlo vedení města a rada. Informaci o rozhodnutí finančního úřadu pak zastupitelé mohli dostat i na jednom z neveřejných setkání, která pravidelně mívají.

Vedení města se navíc o to, aby se o hrozbě pokuty dozvěděla i širší veřejnost, postaralo také vydáním tiskové zprávy a jejím rozeslání do medií. Tato zpráva přitom naznačuje i to, že může přijít debata o vině a náhradě škody a má tak minimálně částečně i politický podtext.

„Nyní čekáme na výsledek podaného odvolání. A až ve druhé řadě, v případě, že by nebylo město úspěšné, což si nikdo z nás nepřeje, bude nutné jasně identifikovat odpovědnost jednotlivých osob, fyzických i právnických, a minimalizovat případné škody vymáháním sankční částky po těch, kteří by tehdy pochybil,“ uvedlo vedení města.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky