ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  

Všeobecné smluvní podmínky Internetového deníku prachatickoNEWS.CZ na webové adrese www.prachatickonews.cz

PŘEDMĚT PODMÍNEK - Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů, které vznikají mezi vydavatelem (Tomáš Přibyl, Husova 68, Prachatice, IČO: 07265468) a všemi osobami, které stránky www.prachatickonews.cz užívají ke čtení a prohlížení zpravodajských a reklamních příspěvků a k inzerci své činnosti a nabídky zboží a služeb. Podmínky upravují zejména zveřejňování a označování reklamních a zpravodajských příspěvků a občanských inzerátů.

  

STATUT STRÁNEK www.prachatickonews.cz – Internetový deník prachatickoNEWS.CZ je zpravodajským portálem, který vydává denně zpravodajství z okresu Prachatice a zpravodajství, které se tohoto okresu týká, podle tiskového zákona 46/2000.

STATUT TĚCHTO PODMÍNEK – Pro účely zveřejňování reklamy a soukromé občanské inzerce jsou tyto podmínky smlouvu/objednávkou mezi objednatelem a vydavatelem. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba objednávající zveřejnění placené reklamy nebo občanského inzerátu zdarma v Internetovém deníku prachatickoNEWS.CZ podle svých požadavků. Vydavatelem je majitel domény a osoba odpovídající za její obsah, což je Tomáš Přibyl, Husova 68, Prachatice, IČO: 07265468. Tyto podmínky upravují vztahy a pravidla mezi objednatelem a vydavatelem při zveřejňování reklamy a vydavatel a objednatel se zavazují jimi řídit. Vztahy, které nejsou těmito podmínkami upraveny, se řídí platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Podmínky se stávají pro objednatele a vydavatele závazné objednáním reklamy/inzerátu v Internetovém deníku prachatickoNEWS.CZ a přijetím této objednávky vydavatelem.

STATUT PŘÍSPĚVKŮ A ODPOVĚDNOST ZA NĚ – Internetový deník prachatickoNEWS.CZ zveřejňuje dva druhy příspěvků:

A) Zpravodajské příspěvky včetně pozvánek na akce, diskusních a názorových příspěvků a komentářů a příspěvků od čtenářů. Zpravodajské příspěvky jsou připravovány nebo zpracovávány členy redakce a podle tiskového zákona za ně odpovídá vydavatel. V příspěvcích od čtenářů, které nevytvořili členové redakce, je autor příspěvku uveden slovy: Z redakční pošty:.

B) Reklamní příspěvky fyzických a právnických osob, které propagují objednatele, jeho zboží, či jeho činnost. Za obsah reklamních příspěvků odpovídá podle tiskového zákona objednatel.

DEFINICE A OZNAČENÍ REKLAMY – Reklamou se v Internetovém deníku prachatickoNEWS.CZ rozumí:

A) reklamní bannery na hlavní straně a v jednotlivých rubrikách na polích označených top pozice, čtverec a obdélník tak jak jsou uveřejněny u těchto Všeobecných smluvních podmínek.

B) stránky, na které je uživatel přesměrován po kliknutí na jednotlivé bannery.

C) příspěvky označené v titulku PR (zkratka znamenající: placená reklama).

D) Příspěvky, které v textu mají označení „placená inzerce“.

E) Příspěvky, které v sobě mají označení slovem „reklama“.

F) Příspěvky v rubrice inzerce včetně občanské inzerce zdarma.

Ostatní příspěvky jsou zpravodajstvím podle tiskového zákona 46/2000 sb.

CENA REKLAMY – Ceny reklamy jsou smluvní a stanovují se po dohodě mezi vydavatelem a objednatelem. Základní ceny jsou uvedeny v ceníku, který se nachází v elektronické podobě v rubrice redakce. Součástí objednané reklamy jsou i bezplatné bonusy, pokud se na nich vydavatel a objednatel dohodli. Bonusy jsou uvedeny ve faktuře a za jejich obsah nese odpovědnost také objednatel. V tomto smyslu jsou bonusy součástí objednané reklamy objednatele.

OBJEDNÁNÍ – Objednatel objednává reklamu e-mailem poslaným na redakční adresu redakce@prachatickoneews.cz po konzultaci s vydavatelem. Konzultace se děje e-mailem nebo telefonicky a volí se při ní místo a doba zveřejnění reklamy podle obsazenosti stránek reklamou a možností vydavatele. Následně objednatel objednává závazně reklamu e-mailem a posílá grafické podklady a návrh její podoby. Objednávka musí obsahovat druh reklamy, její umístění a dobu zveřejnění. Objednání bezplatné občanské inzerce v rubrice Inzerce je považováno za závazné po doručení inzerátu na redakční adresu redakce@prachatickonews.cz.

ZPRACOVÁNÍ – Reklamu zpracovává graficky a technicky vydavatel podle pokynů objednatele a před zveřejněním ji autorizuje objednatel, tedy ji schvaluje a přijímá za svou. Zpracování reklamy vydavatelem je v ceně reklamy zahrnuto už v ceníku. Objednatel může nechat reklamu zpracovat graficky a technicky u externího dodavatele. V takovém případě vydavatel objednateli poskytne technické a grafické parametry pro zpracování, čímž se rozumí především rozměry fotografií, letáků a bannerů a jejich grafické formáty.

SPUŠTĚNÍ – Reklamu zadává do stránek v době, na kterou byla objednána, vydavatel tak, aby na stránkách na objednaném místě byla po celou objednanou dobu. Občanská bezplatná inzerce v Inzerci je zveřejňována jednou denně většinou dopoledne, tedy následující den po doručení nebo nejpozději čtyřicet osm hodin po doručení.

FAKTURACE – Fakturu za zveřejnění reklamy posílá vydavatel objednateli v elektronické formě (soubor ve formátu pdf) elektronickou poštou po zveřejnění reklamy. Splatnost faktury je deset dní a ceny jsou bez DH, nejsme plátci. U reklam objednaných na delší časové období než jeden měsíc, fakturuje vydavatel její cenu najednou v jedné faktuře.

STORNO – V případě, že objednatel stornuje zveřejnění reklamy po zahájení objednaného období, zavazuje se objednatel uhradit sankční poplatek v ceně sto procent ceny reklamy, pokud byla objednána na méně než dva týdny a padesát procent ceny reklamy, kterou ještě nevyčerpal, pokud byla objednána na více než dva týdny.

OBECNÉ - Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamy, která by byla v rozporu s jeho zájmy, či byla v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR a EU. Pokud se v době zveřejnění reklamy ukáže, že reklama obsahuje nepravdivé údaje, porušuje zákony ČR a EU a je v rozporu s dobrými mravy, je vydavatel oprávněn zveřejňování takové reklamy okamžitě ukončit a uplatnit sankční poplatek podle těchto podmínek, jako by reklamu stornoval objednatel. Vydavatel i objednatel se vzájemně zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění objednávek zveřejňování reklamy na stránkách prachatickoNEWS.CZ v tajnosti - tedy nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám.

Tomáš Přibyl, vydavatel - 1. 11. 2019, Prachatice, Husova 68

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky