Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Obří hala rozpoutala v Prachaticích debatu o územním plánu

PRACHATICE – 29/6 2020 - 16:27 – U výpadovky na Žernovice vyrostla v Prachaticích nová obří hala. Město ji tu nechtělo, ale povolil ji kraj proto, že to umožnil územní plán.

      

   Text a foto: TOMÁŠ PŘIBYL 

  

Halu vybudoval soukromý investor. „Jedná se o přístavbu skladové haly stavebníka a současně vlastníka stavby Šumava správa nemovitostí s.r.o. se sídlem v Prachaticích,“ vysvětlil starosta Martin Malý. Do kritiky velikosti stavby a tím pádem do kvality územního plánu, se kvůli hale pustil opoziční zastupitel a architekt Jakub Nepustil. V debatě nikdo nekritizuje samotného stavebníka, který halu buduje v rámci platné legislativy, ale otázku regulativů v územním plánu a to, jak si město chrání, co na jeho území vyroste.

I podle starosty Martina Malého je hala moc velká. „Městský úřad Prachatice, coby úřad územního plánování, požadoval zmenšení stavby, s čímž stavebník nesouhlasil. Úřad územního plánování proto dne 7. 8. 2019 vydal k záměru stavby závazné stanovisko, kterým stavební záměr vyhodnotil jako nepřípustný,“ vysvětlil starosta. Stavebník se ale odvolal ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje a ten věc vrátil do Prachatic k novému rozhodnutí. „V novém projednání věci stavební úřad v souladu s právním názorem krajského úřadu, kterým je vázán, dne 5. 3. 2020 rozhodl o povolení stavby. Povolení je ode dne 8. 4. 2020 v právní moci,“ dovysvětlil starosta, jak obří stavba dostala povolení.

Jakub Nepustil se coby architekt pustil do kritiky velikosti haly. „O kvalitě architektury a urbanismu rozhodují neměřitelná kritéria. Kvalitu těžko definujete a těžko obhajujete. Ve výsledku má ale na život lidí naprosto zásadní význam. A pokud společnost není dostatečně vyspělá a sama nepožaduje kvalitu života, stane se obětí jednoznačných argumentů, čísel, kilometrů a tun… Z architektonického pohledu je tato stavba špatně, protože svým měřítkem a kvalitou snižuje hodnotu území,“ uvedl Jakub Nepustil pro PRACHATICKOnews.cz. „Osobně se mi takto vysoké a objemné stavby v tomto prostoru nelíbí a vnímám je jako necitlivé,“ řekl starosta Martin Malý.

Hlavní otázkou tak je, jestli je prachatický územní plán dostatečně dobře vybaven na to, aby nedovoloval postavit něco, co tu město a stavební úřad nechce. V daném území v něm není stanovena přesná výšková regulace. Platí tu jen obecné věty: "…respektovat strukturu osídlení a harmonickou krajinu… …nepřipouštět realizaci záměrů vymykajících se měřítku krajiny a výrazně narušujících krajinný ráz…“

A v tomto bodě právě přichází nejtvrdší kritika Jakuba Nepustila. „Kdo má zkušenost s územním plánováním a judikaturou ví, že v právním státě je povoleno, co není zakázáno. Regulace v územním plánu musí být precizně stanovena měřitelnými hodnotami - výška, plocha, vzdálenost, odstup, procento zastavění a podobně nebo regulačním plánem. Nějaké popisy ve výrokové části jsou pouhým alibismem, který sice může fungovat na malé a neznalé investory, kteří buď nevědí, nebo nechtějí své záměry zdržovat odvoláním, neplatí však na zkušené investory, kteří chtějí prosadit svůj zájem. Krajský úřad musel stavbu povolit, protože v územním plánu žádné jednoznačně prokazatelné omezení není. Pokud by to neudělal, investor by se patrně obrátil na soud, kde by zákonitě musel uspět,“ řekl Jakub Nepustil.

Podle opozičního zastupitele nese odpovědnost za nekvalitu územního plánu a tím i za obří halu vedení města. „Je to otázka /ne/kvality územního plánu, jehož pořizovatelem je Město Prachatice a schvaluje ho městské zastupitelstvo. Základním problémem je, že význam ani kvalitu územního plánu si většina zastupitelů bez příslušné odbornosti neuvědomuje a nedokáže posoudit. Je potom na odpovědnosti vedení města, koho ke zpracování, formulaci zadání a oponentuře přizve,“ řekl Jakub Nepustil. Podle něj je navíc problémem i to, že hala přinese do Prachatic práci jen s malou přidanou hodnotou.

Podle starosty Martina Malého a vedoucího prachatického stavebního úřadu Antonína Jurčo je ale problém složitější a je nutné se na něj dívat obecněji, tak aby byla zohledněna i rozmanitost řešených záměrů. Proto jsou limity v územním plánu jen obecné.

„Regulativy mohou být v územním plánu stanoveny i podrobněji a konkrétněji. Je však nutno vždy řádně zvážit přínosnost takovéhoto řešení, přistoupit k němu až po příslušné odborné a politické diskusi. V Prachaticích se dlouhodobě - dá se říci v řádu několika desetiletí - kloníme spíše k menší regulaci, což odráží i současný územní plán,“ řekl Antonín Jurčo.

„Nelze také přehlédnout, že předmětná skladová hala je prvním případem realizovaného nevhodného záměru nejen od vydání územního plánu 2017, nýbrž snad vůbec. Přitom v případě konkrétní tvrdé regulace, tedy nevyžadující při aplikaci správní uvážení povolujícího orgánu, čili obsahující konkrétní limity například výškové hladiny zástavby v metrech, by v praxi pravděpodobně docházelo ke kolizi se záměry, které by jinak jako problémové vnímány nebyly,“ dodal starosta.

„Některé prvky konkrétní tvrdé regulace kvůli své podrobnosti by také mohly být vnímány jako vybočující z přípustného obsahu územního plánu. Hranice nadměrné podrobnosti územního plánu totiž je obtížně definovatelná kvůli legislativní i metodické neupřesněnosti,“ řekl ještě Antonín Jurčo.

Na čem se starosta a Jakub Nepustil shodují, je to, že s halou už se nedá nic dělat a zřejmě nás většinu přežije. „Může to být ale poučení - varovný prst, že se v Prachaticích může stát řada dalších a třeba i mnohem závažnějších negativních počinů, pokud si nebudeme uvědomovat význam kvality strategického a územního plánování a nebudeme tomu věnovat náležitou pozornost,“ dodal závěrem Jakub Nepustil.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena