Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Prachatice sečetly škody po Sabine. Pomáhali i stromolezci

PRACHATICE - 9. května 2020 - 10:23 – Zhruba jeden a čtvrt milionu korun. To je součet škod po vichřici Sabine na majetku Prachatic. Část nákladů musí být kryta z rezervy.

      

   Text: KATEŘINA PŘIBYLOVÁ, foto LUKÁŠ KARBULKA 

  

   Prachatičtí radní na svém posledním jednání schválili přesun peněz z rezervy města na úhradu nákladů, které radnice měla s likvidací následků vichřice Sabine letos v únoru. Radní z rezervy uvolnili necelých 370 tisíc korun. Za tyto peníze město sanovalo hlavně škody na městské zeleni.

   „Bylo nutné nejen uklidit celé město, ale především zlikvidovat 118 vzrostlých stromů, které byly různě poničené, polámané, vyvalené s kořeny, rozlomené v kmeni, některé se zcela rozlámanými korunami. Mnoho stromů muselo být i stromolezecky ošetřeno, aby mohly být na místě zachovány. Více než dvacet dalších stromů čeká na posouzení v komisi životního prostředí,“ psalo se v důvodové zprávě pro radní.

Na otázky o škodách po Sabine nám odpovídal vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy prachatické radnice Luboš Kvasnička. Jak velké škody celkem zaznamenalo město po Sabine v lesích a na dalších porostech?
Poškozeno bylo cca 4 000 m3 lesních porostů v hodnotě cca 400 000 korun. Dále došlo ke škodám na veřejné zeleni - byly vyvráceny nebo poškozeny trvalé porosty mimo les ve výši cca 370 000 korun.

Jak velké škody celkem zaznamenalo město na dalším majetku - budovách?
Na ostatním majetku města včetně budov vznikla škoda ve výši cca 500 000 korun.

Kde byly škody největší a co bylo poškozeno nejvíce?
Největší škody byly na lesním porostu, na trvalých porostech mimo les a na majetku svěřeném k hospodaření Sportovnímu zařízení Prachatice, kde byla zničena střecha jednoho objektu.

Kolik poškozených objektů nebo majetku bylo pojištěno a jak velké je možné čekat z pojistek plnění?
Město Prachatice má pojištěn veškerý soubor nemovitých a movitých věcí, který je veden v účetnictví města. Nepojišťuje se například zeleň a liniové stavby - například komunikace, inženýrské sítě a podobně. Město Prachatice má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojistným plněním v nových hodnotách. To je, že pojišťovna uhradí skutečně prokázané škody na základě doložených faktur případně formou rozpočtu. Odečítá se pouze spoluúčast města. S pojišťovnou bylo dohodnuto, že se odečte pouze nejvyšší spoluúčast u poškozeného lesního porostu a u ostatních škod se spoluúčast odečítat nebude.

Jsou již všechny škody odstraněny?
V současné době se ještě sčítají a řeší škody na lesním porostu a odstraňuje se škoda ve sportovním areálu. Vyřešena je škoda v areálu Technických služeb Prachatice - střecha objektu, škoda na bytovém domě číslo popisné 734 Krumlovská. Škoda na střeše objektu budovy ZŠ Národní byla řešena jako reklamace u dodavatele opravy. Zde byla škoda způsobena zatékáním a vichřice následně střechu poničila.

 
 

ZPRÁVY

 
     
 

PRACHATICKOnews.cz

Husova 68, 383 01

redakce@prachatickonews.cz

TOPlist

 

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena