Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 

 Město Prachatice zachránilo kapli sv. Markéty, dál ji vybavuje

 PRACHATICE - 26. ledna 2018 - 9:29 - Kaple sv. Markéty na Markétiných lázních nad Prachaticemi unikla díky péči města neblahému osudu úplného zchátrání, ke kterému léta směřovala. Za poslední tři roky prošel rozsáhlou opravou její interiér i exteriér, v polovině loňského prosince dostala nový oltář a radnice s ní má do blízkého budoucna ještě další zajímavé plány. 

Z redakční pošty: Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Městský úřad Prachatice, foto: Antonín Jurčo a Zdeněk Přibyl, PRACHATICKOnews.cz

   Novogotická kaple sv. Markéty byla postavena v letech 1859 až 1861, základní kámen byl položen dne 13. června 1859. Město Prachatice kapli koupilo v roce 2014 za symbolickou částku od předchozího vlastníka, Resortu sv. Markéty Prachatice, a.s., a to právě s cílem její opravy. Již v roce 2008 město u tehdejšího vlastníka iniciovalo podání žádosti ministerstvu kultury o prohlášení kaple kulturní památkou. Kulturní památkou byla kaple prohlášena roku 2010.

   V roce 2015 město Prachatice realizovalo první etapu obnovy kaple sv. Markéty na Lázních sv. Markéty. Bezprostřední okolí kaple bylo vyčištěno od náletové zeleně, prostor u základů odvodnila drenáž. Z větší části nově byly provedeny venkovní omítky, přičemž v dolní části byl aplikován sanační omítkový systém.

   Opraven byl krov, jehož degradované prvky nahradily nové. Nová je střecha s krytinou z pozinkovaného plechu s vrchním nátěrem v tmavě šedé barvě, zhruba odpovídající barvě břidlice.

   Mnozí pamatují z let nedávných zřícenou konstrukci zvoničky, ležící vedle kaple. Tato konstrukce byla novodobá, neodpovídající svými rozměry a charakterem původnímu řešení. V rámci obnovy kaple byla na základě historické fotografie kaple provedena zvonička nová, přibližující se svým zpracováním a tvaroslovím doložitelnému původnímu řešení.

   Do zvoničky byl umístěn renovovaný, kovářsky provedený a řemeslně poctivě zpracovaný závěs zvonu, nalezený při provádění prací na kapli v jejím střešním prostoru. Zvoničku v souladu s historicky původním provedením ukončuje vrcholový prvek makovice s křížem.

   Takto se vrcholová partie střechy přiblížila ke své původní ideové lehkosti. Stejně tak byly na střeše provedeny malé obloukové vikýřky s praporkem, patrné z historické fotografie, před obnovou chybějící. Nad lodí kaple byl realizován nový dřevěný trámový strop se záklopem a podhledem, namísto dosavadního částečně zříceného.

   Barevnost fasády kaple vychází z původní barevnosti, zjištěné předcházejícím restaurátorským průzkumem nátěrových a omítkových vrstev. Fasáda je pojednána monochromně cihlovou červení, pouze okenní niky jsou okrové. V souladu s původním řešením jsou do barvy omítky polychromovány i související kamenné prvky opěrných pilířů a parapetů oken.

   První etapa obnovy kaple vyšla v roce 2015 na jeden milion 22 tisíc korun. Z toho 390 tisíc korun pokryl příspěvek ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Dokončení stavební obnovy se kaple dočkala v roce 2016. Práce zahrnovaly zejména obnovu vnitřních povrchů, včetně výmaleb, repasi vstupních dveří s výplní naddveřního tympanonu (nadsvětlíku), osazení nových výplní oken, vrácení kříže na vstupní portál. Druhá etapa obnovy vyšla na 513 tisíc Kč, z čehož 330 tisíc korun tvořil příspěvek Ministerstva kultury.  Na sklonku loňského roku 2017 doplnil presbytář novogotické kaple sv. Markéty na Lázních sv. Markéty obnovený oltář. Z původního vybavení kaple z 19. století se dochovala pouze podesta a spodní část oltáře - menza (oltářní stůl) a predela (prvek mezi menzou a oltářním nástavcem - sokl, podnož nástavce). Nástavec oltáře (tzv. retabulum) se nedochoval.

   Obnova proto zahrnovala restaurování zachovaných a rekonstrukci (výrobu) chybějících částí. V rámci restaurování došlo k očištění prvků, jejich ošetření proti dřevokazným škůdcům, zpevnění petrifikačním roztokem, fixaci uvolněných konstrukčních spojů, doplnění chybějících součástí a k povrchové úpravě šelaky dle původního stavu.

   Rekonstrukce retabula, čili oltářního nástavce, vycházela z dohledané historické fotografie původního stavu interiéru kaple s oltářem. Konstrukční části byly vyrobeny z dubového dřeva, dekorativní řezby ze dřeva lipového. Povrchová úprava sjednotila nové části s původními.

   Ústřední část oltářního nástavce tvoří dosud prázdná nika, tzv. oltářní archa. Po obou jejích stranách jsou vždy tři sloupky zakončené fiálami, vždy s ozdobnou pozlacenou řezbou tzv. křížové kytky na špici. Fiály svou vertikalitou symbolizují touhu po přiblížení se nebi – Bohu. Každou zdobí také pozlacené řezby krabů, kterých je celkem 64.

   Mezi sloupky jsou výplňové profilované pozlacené řezby, ornamentální blíže nice a s rostlinným motivem při vnějším okraji oltářního nástavce. Jeho šikmé horní hrany zdobí dalších 14 pozlacených řezeb. Retabulum vrcholí tympanonem vyplněným ornamentální řezbou s pozlaceným křížem ve vrcholu.

   Obnova oltáře vyšla na 337 000 korun, z čehož 300 000 korun pokryl příspěvek Ministerstva kultury z dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Navázala na stavební opravu kaple, provedenou v letech 2015 (exteriér) a 2016 (interiér).

   V letošním roce 2018 by interiér kaple měly doplnit opravené původní lavice a rekonstruované zábradlí mezi presbytářem a lodí kaple. V plánu je rovněž výzdoba vlastního retabula oltáře.

   Přestože kaple již dávno neslouží původnímu účelu, zaslouží naši trvalou péči a úctu. Je svědkem zbožnosti našich předků, kteří nehledali smysl života jen v přítomnosti a budoucnosti. Je odrazem své doby, dokladuje tvůrčí schopnosti našich předků a spoluutváří náš současný životní prostor.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2018, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Pro objednání komerčních sdělení a reklamy volejte

+420 607 640 368

Reklama - podmínky

***

TOPlist