Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR - REAKCE: Lidé mají o přeložce nepravdivé informace!

 PRACHATICE - 7. října 2016 - 10:12 - Reaguji na článek pana Josefa Malého ze dne 6. 10. 2016. Chtěla bych mu za jeho názor poděkovat. Jasně totiž dokazuje, že prachatičtí občané nejsou plně informováni ohledně situace kolem přeložky II/141 v úseku Prachatice – Těšovice.

 Barbora Staňková, Živá vila

    www.dre-kon.cz

   Znovu musím proto zopakovat, že i bez prohlášení Kralovy vily památkou by v budoucí době nedošlo k realizaci zmiňované přeložky. Troufám si říci, že vedení města, které tvrdí opak, vědomě lže občanům. Svědčí o tom například vyjádření ing. Klásy, ředitele Odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje, že "přeložka není v současné době pro Kraj prioritou". Ing. Milan Nebesář (vedoucí odboru kanceláře hejtmana) nám navíc na základě naší žádosti o informace sdělil, že "termín zahájení stavby přeložky nelze stanovit ani přibližně".

   Omlouvám se, pokud budu v následujících řádcích zabíhat do přílišných detailů, nechci ale být nařčena z toho, že nedisponuji pádnými argumenty. Proto v textu uvádím přesné citace předpisů, které dokazují, že zmiňovaná přeložka neodpovídá současným normám a její realizace by tudíž byla jen stěží uskutečnitelná:

   1/ Územní rozhodnutí je vydáno pouze na část přeložky. Její zbývající část (úsek Nádražní – Nebahovská) nemá projektovou dokumentaci ani územní rozhodnutí a bez něho postrádá celá přeložka smysl. Bez dořešení tohoto úseku není přeložka kompletní a její stavba nemá zdůvodnění.

   2/ Pro zbývající část přeložky (Nádražní – Nebahovská) existuje zatím pouze zakreslený koridor v územním plánu města. Pokud by měla být stávající trasa dodržena, je nemožné, aby byly splněny požadavky současných norem. Jedná se především o tyto předpisy:

• Předpis č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V těsné blízkosti plánované stavby se totiž nachází trvale obydlený objekt čp. 278 (parcelní číslo 551/1).

• Předpis č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby, a to zejména § 8 odst. 1, c) a d). Zde se jedná opět o dům čp. 278. Posuzován by měl bý i hluk, který v případě výstavby vznikne nad plánovanou přeložkou v ulici Rumpálova, která je hojně zabydlena, a také ve Starých Prachaticích.

• Předpis č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 76 odst. 2.

   3/ Neméně důležitým problémem je potom samotná šířka volného prostoru pro vedení trasy přeložky. Mezi budovou čp. 222 a vodotečí Živného potoka je 13 metrů, což je velmi málo. Dle aktuálně platné normy (ČSN 73 6101) je nutná šíře minimálně 11, 5 m a to ještě v případě nejužší komunikace. V tomto výpočtu šířkového uspořádání nejsou ale započteny konstrukce zpevnění břehu Živného potoka ani již zmiňovaná protihluková opatření.

   4/ V souvislosti s výstavbou přeložky nebylo prozatím provedeno Vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí, tzv. EIA (zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí). To by bylo nutné provést v případě započetí stavebního řízení. V územním plánu v místě budoucí přeložky je vyznačeno několik biokoridorů protínajících její trasu a biocentrum. Potok a jeho bezprostřední okolí je kategorizován jako významný krajinný prvek a v těsném sousedství Kralovy vily se navíc nachází kvalitní vzrostlé stromy. Domníváme se proto, že budoucí nutné vypracování této studie by mělo zásadní vliv na osud plánované přeložky.
Tyto argumenty se zakládají na dopravních průzkumech, které provedli Ing. Jiří Vojta a dopravní projektant Bc. Michal Šobr.

   V případě vybudování přeložky navíc nikdo do dnešních dnů neřešil fakt, že by zcela odřízla vlakové nádraží od zbytku města. Přičemž nádraží bylo a je neodmyslitelnou součástí všech kulturních měst a trasa od nádraží do centra by měla být jejich důležitou osou. Je tedy smutné, že představitelé města do dnešních dnů odmítli společně hledat optimální (pro město přijatelnější) řešení současné dopravní situace.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist