Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 Názor: Demokracie v oblasti nájmů podle českého kapitalismu

 PRACHATICE - 13. dubna 2016 - 8:25 - Vracím se k názoru "Převezme někdo boj proti nespravedlivým nájmům?", zveřejněnému na webových stránkách PRACHATICKOnews.cz 26. března letošního roku.

 Eva Novotná, SON Prachatice

    www.dre-kon.cz

   Podávám informaci o tom, jak se zaslaným materiálem pro jednotlivé členy rady města a výbory finanční a kontrolní bylo naloženo. Zaslaný materiál vycházel z podrobné analýzy hospodaření s bytovým fondem také v návaznosti na rozpočty města. Navrhla jsem svolání pracovního jednání k nájemnímu bydlení za účasti zástupců města, zástupců nájemníků, techniků MSDB a stávajících domovníků.

   První informaci jsem získala z jednání finančního výboru v listopadu 2015, který po projednání „Otevřeného dopisu pro Radu města Prachatice, finanční a kontrolní výbor i občany“ (SON Prachatice) nepřijal návrh usnesení: „Finanční výbor po projednání a hlasování doporučuje ponechat nájemné z bytů na stávající úrovni.“ (4/0/4). Jeden z 9 členů omluven.
Dále kontrolní výbor na jednání v listopadu přijal následující usnesení: Kontrolní výbor po projednání k „Otevřenému dopisu pro Radu města Prachatice, finanční a kontrolní výbor i občany“ ze dne 19. 10. 2015, předloženého Evou Novotnou, konstatuje, že nedošlo k porušení zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů ve znění pozdějších předpisů a v daném případě se jedná o rozhodnutí vedení města (7 - 0 – 1) Jeden z 9 členů omluven.

   Nejdéle jsem čekala na výstup z rady města. Ještě než jsem odjela 20. 1. 2016 na měsíc do lázní, z města jsem žádnou odpověď nedostala. Na webových stránkách města byl z jednání rady poslední zápis z 21. 12. 2015. Když jsem se vrátila z lázní, našla jsem na webu v zápisu z rady z 11. 1. 2016 následující usnesení: Bod č. 14 Předložil: Ing. Malý
Otevřený dopis pro Radu města Prachatice, finanční a kontrolní výbor i občany, podaný p. Evou Novotnou, poradna SON v Prachaticích
USNESENÍ č. 982/2016 Rada města po projednání a hlasování (7/0/0) neschvaluje zřízení pracovní skupiny pro změnu bytové politiky v Prachaticích (úpravu nájemného v městských bytech) dle návrhu pí Evy Novotné, zástupce poradny SON v Prachaticích, uvedeného v otevřeném dopisu pro Radu města Prachatice, finanční a kontrolní výbor i občany ze dne 20. 10. 2015. 

   Písemně jsem žádnou informaci, ani zdůvodnění rozhodnutí rady a komisí z Města Prachatic nedostala. Taková je naše zastupitelská demokracie.

   Ještě k výši nájemného. Na konci roku 2009 rada města řízená starostou Ing. Janem Bauerem (ODS) schválila pro nájemníky obecních bytů v Prachaticích s 10.600 obyvateli (bez osad) maximální možné zvýšení nájemného z 34,86 na 53,49 Kč. Dodatečně děkuji bývalému starostovi Ing. Bojanovskému, který jako jediný v radě pro návrh na zvýšení nájemného na maximum tehdy nehlasoval. Byl si asi vědom toho, jak to mimořádně finančně zatíží 25% občanů v Prachaticích. Zvednutí ruky dalších šesti pravicových radních hrubě zasáhlo životní úroveň jejich spoluobčanů. Těch, co nemají na vlastnické bydlení, nebo vidí i jeho nevýhody.

   Současný starosta Prachatic Ing. Malý a ostatní, kteří s ním souhlasí argumentují, že jinde je nájemné i vyšší. Ignorují, že se obecní bydlení stalo pro nájemníky v České republice nespravedlivé a ekonomicky nevýhodné. Týká to všech nájemníků v ČR. Zato je bydlení zlatým dolem pro domácí a zahraniční vlastníky bytů a realitních kanceláří.
Stát k tomu nečinně přihlíží od doby, kdy Topolánkova vláda změnila výpočet stropu nájemného. Stát nereaguje na fakt, že obce, na které převedl zdarma obrovský bytový fond, neplní svoji roli, která vyplývá ze zákona o obcích. Bytový fond, který byl obcím převedený, se týkal převážně sídlišť, postavených od padesátých let do roku 1989 z veřejných zdrojů. Tato výstavba a finanční podpora výstavby rodinných domů naplňovala tehdy sociální roli státu, kterou nepřetržitě realizují vyspělé kapitalistické státy EU (Rakousko, Německo, Francie, Velká Británie...)
Zato český kapitalismus umožnil obcím využití maxima možného zvýšení nájmů a levné prodeje státem bezúplatně převedeného bytového fondu, což bylo v podstatě porušení rovných příležitostí občanů. Jaký to má dopad na veřejné zdroje rozpočtů ČR?

   Zdroj: čerpáno z prezentace MPSV na konferenci „Koncepce sociálního bydlení“ dne 1. 3. 2016 v Praze. Sociální bydlení mohou poskytovat i obce prvního stupně, ale jedná se pouze o dobrovolnou aktivitu.

   Připravuje stát opatření vedoucí ke snížení mandatorních výdajů na doplatky a příspěvky na bydlení? Proč vůbec došlo k takovým nájmům v ČR? Maximální strop výše nájemného v kategorii obcí od 10 do 50 tisíc obyvatel v době schválení Zákona 107/06 Sb. v březnu 2006 za premiéra Jiřího Paroubka (ČSSD) byl pro rok 2010 za m2 35 Kč a vycházel z 5% reálné kupní ceny nemovitostí, zjištěné finančním úřadem, tedy z ukazatele, stanoveného státem. Ke změně došlo po parlamentních volbách v červnu 2006, kdy ODS porazila ČSSD o 3% hlasů voličů. Lze konstatovat, že výsledek byl těsně před volbami ovlivněný silnou medializací lživé Kubiceho zprávy. Na základě nedokonalosti zákona 107/06 změnila vláda premiéra Mirka Topolánka (ODS) výpočet stropu nájemného z tehdejší nejvyšší nabídky kupní ceny realitních kanceláří a „nájemného v místě obvyklého“, které nemělo oporu v žádné právní normě. Byl to ukazatel, který stát nemohl ovlivnit. Vlastníci domů a realitních kanceláří ano. Bylo to sice v souladu se zákonem, ale rozporu se spravedlností a dobrými mravy. Jedna z mnoha nesmyslných českých specialit. Pro vyšší zisky poškozování občanů. V podstatě se to rozcházelo s praxí vyspělých kapitalistických zemí EU. Ty si totiž po válce nepřetržitě uvědomovaly nejen odpovědnost státu a obcí za kvalitu života občanů, ale také návaznost výše nájemného v obecních bytech na státní sociální dávky.

    Co se děje kolem přípravy zákona o sociálním bydlení? Konají se besedy a konference, na MPSV se na zákonu pracuje. Na webu son.cz jsou ke stažení prezentace z vystoupení na konferenci v Praze z 1. 3. 2016, zabývající se bytovou politikou.

   Jiné zajímavé informace z webu son.cz - výběr: Z ledna 2016: čtvrtletní magazín IUT (mezinárodní organizace nájemníků), TRH NEVY- ŘEŠÍ NEDOSTATEK BYTŮ Autor: Magnus Hammar, generální tajemník IUT: „Existuje výrazná shoda v tom, že potřebujeme více inkluzivní a silnější demokratickou společnost. Všichni jsme si vědomi, že přístup k důstojnému cenově dostupnému bydlení v integrovaných společnostech, kde by se měl každý cítit "jako doma", je jedním ze základních pilířů dobře fungující demokratické společnosti. Je třeba zbavit se chudoby a nejistoty podporující strach a nepřátelské prostředí.“ Ano, mnozí z nás, kteří mají stabilní práci, se mohou spolehnout na trh, poskytující dobré a pro nás cenově dostupné bydlení. Ale platí to i pro všechny ostatní? Jednoduchá odpověď zní "ne". Opravdu někdo věří tomu, že trh má zájem poskytovat domovy domácnostem s nízkými příjmy? Toto jednoduše není jejich práce, není to jejich úkolem. Trh nemá tuto společenskou odpovědnost. Stát, vlády, místní orgány, atd., by měly vyvíjet iniciativu a plnit úkol zajistit všem občanům vhodné cenově dostupné bydlení. Neexistuje cesta jak toto obejít!

   Z března 2016: Ve dnech 16. - 18. 3. 2016 se konalo v Praze vrcholné setkání OSN o udržitelném rozvoji. Setkalo se téměř čtyři tisíce odborníků na rozvoj měst a obcí. Z tezí Pražské deklarace: Čelíme různým výzvám pro bydlení a udržitelný městský rozvoj v regionech. 

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist