Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Prachatická Živá vila poslala radním otevřený dopis

 PRACHATICE - 22. března 2016 - 7:51 - Prohlášení Živé vily, z. s. k vypovězení nájemní smlouvy Pavle Zelenkové - Vážení radní města Prachatice, následujícím dopisem reagujeme na výpověď nájemní smlouvy objektu Kralovy vily (Nádražní 364, 38301 Prachatice, dále jen „Vila“) slečně Pavle Zelenkové.

 Barbora Staňková, Libor Staněk, František Kölbl, Kateřina Wagnerová

 Petr Koritenský, Dominika Staňková, Vojtěch Vošahlík  

    www.dre-kon.cz

   Na úvod je třeba zdůraznit, že smlouva byla uzavřena za účelem vytvoření centra společenských setkávání, nikoli pouze se záměrem zřízení komunitní zahrady.

   Dosavadní nájemkyně slečna Zelenková neporušila nájemní smlouvu ani v jednom bodě. Naopak splnila všechny cíle, které si vytyčila v projektu s nímž vyhrála výběrové řízení (úklid interiéru a exteriéru, zasklení oken, odstranění plísně, malování, zavedení elektřiny a vody, vytvoření komunitní zahrady, pořádání kulturních akcí atd.). Dle běžného postupu by jí tedy měla být smlouva automaticky prodloužena, případně doplněna dodatkem, že pokud se Vila stane kulturní nemovitou památkou, nájem bude ukončen. Z blíže neurčených důvodů se tak ovšem nestalo a zmiňovaná smlouva byla vypovězena.

   Vaše údajné odůvodnění (nám známé z příspěvku radní Radky Paulové na Facebooku a ústního sdělení místostaroty Jana Klimeše), že výpověď proběhla z důvodu případného prohlášení Vily kulturní nemovitou památkou, považujeme za neadekvátní.

   Podle slov zaměstnankyně Ministerstva kultury ČR Bc. Elišky Černé se kulturní památka prohlašuje na základě památkových hodnot, dle Předpisu č. 20/1987 Sb., Zákona České národní rady o státní památkové péči, který majetkové vztahy neřeší a při rozhodování o prohlášení za kulturní památku nehrají roli.

   Ač je daná lokalita pro mnohé návštěvníky Prachatic tou první, se kterou se po příjezdu vlakem či autobusem setkají, působila značně periferně a zanedbaně. Vznikla zde ale iniciativa Živá vila, která se následně proměnila v zapsaný spolek. Její úsilí bylo podpořeno grantem renomované Nadace Via na vybudování komunitního centra a rozvoj komunitního života ve městě, což se opravdu podařilo.

   Členové a dobrovolníci z řad občanů následně vilu uklidili, vyvezli veškerý odpad, vymalovali, díky sponzorskému daru zasklili rozbitá okna, odstranili plísně a upravili zahradu. Také znovu zprovoznili sociální zařízení a zavedli elektrický proud. Díky tomu bylo možné uspořádat v prostorech Vily mnohé akce, často s nadregionálním charakterem (např. koncerty renomovaných interpretů a držitelů ceny Anděl a Apollo - Please The Trees nebo Kalle).

   Vila zároveň poskytla tolik chybějící zázemí pro místní hudební uskupení. Zmiňované aktivity vykonávali členové spolku ve svém volném čase bez ohledu na finanční, časovou i fyzickou náročnost. Tímto „oživením“ bylo zamezeno dosavadním sociálně-patologickým jevům v okolí Vily a také zbytečné degradaci objektu.

   Mimo hudební produkci byly ve Vile pořádány vernisáže, setkání pamětníků, přednášky, promítání dokumentů, komentované prohlídky a divadelní představení. V letních měsících se v areálu zahrady konalo hojně navštěvované veřejné pečení pizzy v peci, kterou postavili dobrovolníci. Vila se stala místem komunitního života občanů Prachatic různých generací, profesí i zájmů. Díky spolku se navíc zpestřil společenský a kulturní život v Prachaticích.

   Smysluplnost práce spolku Živá vila, z. s. dokládá také návštěvnost akcí, vysoká sledovanost našich facebookových stránek i počet signatářů petice za zachování vily J. N. Krale a přehodnocení přeložky II/141, jejíž součástí je i požadavek na využití vily ke společensky prospěšným aktivitám (k 14. březnu 620 osob), nemluvě o pozitivním přijetí z řad akademické obce (podpořili nás skutečné špičky v oboru, jen namátkou prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., PhDr. Richard Biegel, Ph.D., prof. PhDr. Rostislav Švácha, Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., prof. Milan Knížák, Mgr. Hynek Látal, Ph.D. a mnoho dalších).

   Vše, co bylo ve vile doposud vytvořeno, je v našem městě ojedinělou ukázkou výborně fungující a úspěšné občanské participace. Do iniciativy Živé vily se zapojil velký počet občanů nejen Prachatic, ale i okolí. Tito lidé formou dobrovolnické práce přispěli k oživení veřejného prostoru a dali najevo, že jim prostředí města, ve kterém žijí, není lhostejné. Také se ozvalo nemalé množství místních firem, které chtěly myšlenku obnovy Vily podpořit sponzorským darem. Jedinečnost dané problematiky reflektovala také média, která o Živé vile a práci dobrovolníků napsala velké množství článků do místních novin. Dokladem nadregionálního zájmu jsou mimo jiné reportáže České televize nebo články prestižního serveru Artalk.

   Ačkoli je architektonická, historická i kulturní hodnota domu zcela evidentní, je smutné a zarážející, že Město Prachatice, které si podle svých slov dlouhodobě zakládá na péči o nemovité kulturní památky, nechalo Vilu chátrat a dokonce se aktivně zasazovalo o její demolici. Spřátelený spolek Pelyněk ale jako první podal žádost o prohlášení Vily kulturní nemovitou památkou s nadějí, že bude v nejbližších měsících na seznam zapsána. V běžném případě mělo o zapsání Vily mezi památky zažádat samo Město Prachatice, a ne se k celé věci stavět zády nebo dokonce šířit petici za vybudování přeložky, která byla reakcí na snahy o zachování tohoto významného objektu.

   Je samozřejmé, že pokud se vila památkou stane a město Prachatice prokáže jasný záměr jejího jiného využití, netrvá spolek Živá vila na dalším prodlužování nájemní smlouvy. Avšak jako subjekt, jehož přičiněním by se tak stalo, budeme požadovat, aby město hledalo využití domu v tradici, kterou započala Živá vila, tedy společenské a kulturní centrum, případně spolkový dům, který je ve městě potřeba a pro jehož umístění město zatím nemá prostory. I v případě, že by se město rozhodlo Vilu prodat, žádáme, aby byla dodržena ustanovení zmiňovaného zákona o státní památkové péči.

   Ze všech výše uvedených důvodů žádáme o:

   • Uzavření nové nájemní smlouvy se spolkem Živá vila, z. s.
Jsme připraveni o podmínkách smlouvy jednat a dohodnout se. Spolek Živá vila, z. s. nabízí provozování kulturního centra bez nákladů města a je přínosem z mnoha důvodů, které byly popsány výše. Ve Vile chceme působit nadále i z toho důvodu, že se obáváme o její osud v případě, že by zůstala bez využití. Chceme tedy dále naplňovat stanovy našeho spolku, ve kterých jsme si předsevzali o vilu pečovat.

   • O zaručení, že k případné demolici nedojde do doby, kdy budou zajištěny všechny právní náležitosti pro stavbu přeložky (stavební povolení, EIA a výkup potřebných pozemků)

   Přeložka II/141, která je hlavním a jediným argumentem pro demolici vily, není aktuální. To vyplývá i z postoje Jihočeského kraje, který ji každoročně zařazuje mezi projekty se střední prioritou (nejbližší možný termín zahájení stavby je tedy za 7 – 15 let). Nevidíme tedy důvod, proč by měla vila do té doby znovu zbytečně chátrat. Využívání budovy ke společenským a kulturním akcím chápeme jako jednu z cest, jak smysluplně využívat tento cenný kulturní objekt.

   Dopis považujeme za otevřený, zaslali jsme ho také redakci PRACHATICKOnews.cz, Prachatického Deníku, MF DNES, redakci Radničního listu, internetovému portálu Kulturně.com a týdeníku 5 + 2. Bude zveřejněn také na našich webových a facebookových stránkách. V e-mailové podobě potom bude přeposlán zastupitelům Města.

   P.S.: Naše jednání není založené na zájmu jakýchkoli politických stran.

   Živá vila

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist