Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: "Tenisová škola v Prachaticích neskončila, pokračuje"

 PRACHATICE - 19. března 2016 - 11:35 - Nechtěli jsme interní problémy tenisového klubu a především mládežnického tenisu řešit přes tisk. Bohužel útočný článek Jiřího Hagary (tento příspěvek reaguje na  NÁZOR: Proč skutečně skončila Tenisová škola v Prachaticích? - zde) nám nedává jinou možnost než se bránit.

 P. Kutlák a V. Hettner, trenéři tenisové školy, Prachatice 

    www.dre-kon.cz

   Pan Hagara nás, trenéry Tenisové školy, obvinil svým článkem plným polopravd a pomluv, že jsme činnost tenisové školy (dále jen TŠ) ukončili svévolně kvůli své „nenasytnosti“. Cítíme povinnost hájit činnost TŠ i vlastní čest a poukázat na pravdivý stav věci. Pravdou je, že činnost TŠ jsme opravdu byli nuceni na čas pozastavit a stalo se tak z důvodů, které zde dále objasníme.

   Hned na začátku musíme rozporovat stěžejní argumentaci pana Hagary o ztrátovosti činnosti TŠ významným zkreslením hospodářských výsledků. Pan Hagara svým tvrzením hrubě porušuje stěžejní účetní zásadu, tj. požadavek na věrné a poctivé zobrazení finančního přínosu TŠ. Ve svém střediskovém účetnictví počítá veškeré náklady TŠ, ale nezahrnuje poctivě a věrně veškeré příjmy TŠ. Nepočítá tak s příjmy tenisového klubu, které by bez existence TŠ neexistovaly - členské příspěvky dětí, nájemné za pronájem kurtů při dětských kempech, dotace získané na mládežnický tenis.

   Nejsilnějším argumentem je vypovídací hodnota čísel. Zde tedy předkládáme oficiální výsledky hospodaření, jak byly zjištěny Kontrolní a revizní komisí Tenisového klubu, která byla vyzvána výborem TK k vyhodnocení dopadu činnosti TŠ za roky 2013 – 2015.

   Celkově Tenisová škola od r. 2013 do r. 2015 hospodařila ziskově a vydělala Tenisovému Klubu, dle zprávy revizní komise, 57 280 Kč.

   Ano, vytvořili jsme model financování, který nejen že zaplatil činnost TŠ, ale dokonce generoval nemalý zisk do pokladny tenisového klubu. Model vznikl dohodou nás trenérů, dřívějšího vedení TK a především nastavením podmínek akceptovatelných pro rodiče našich svěřenců.

   Navíc na příjmovou stranu je potřeba rovněž přidat prostředky plynoucí z grantů a dotací získaných v období 2013 až 2015 zejména díky činnosti mládežnického tenisu v rámci TK, který před naším působením neexistoval, protože trénovat děti neměl nikdo zájem.

Zde je přehled čerpaných dotací pro TK od města Prachatice

• v roce 2013 40 000 Kč
• v roce 2014 20 000 Kč
• v roce 2015 10 000 Kč
dotace od Jihočeského kraje 20 000 Kč.

Celkem tedy v uvedeném období obdržel TK dotace ve výši 90.000,- Kč.

   Část dotačních prostředků ve výši 20 tis. Kč byla použita klubem na úpravu dětské šatny. Protože je ale šatna bez sociálního zázemí, byla dětmi využívána jen sporadicky.

   Další část ve výši 20 tis. Kč pak padla na úhradu nájemného v hale za leden 2016.

   To znamená, že za uvedené 3 roky v klubové pokladně zůstalo 57.280,- Kč z přebytkového hospodaření TŠ plus 50.000,- Kč hotových peněz z grantů. Celkem tedy z činnosti TŠ přiteklo do pokladny klubu cca 107 000,- Kč a ještě klub zhodnotil šatny. Celkový profit klubu lze vyčíslit na +127.280,- Kč.

   Což je pro srovnání zhruba částka, odpovídající celkovým ročním příjmům tenisového klubu (dle údajů J. Hagary), bez tenisové školy! Prostou matematikou tak dojdeme k faktu, že za uvedené tři roky si díky činnosti tenisové školy navýšil tenisový klub v průměru rozpočet každoročně o 1/3! Tenisový klub rozhodně nic nedotoval, naopak klub na tenisové škole významně vydělával!

   Je třeba si uvědomit, že veškeré příjmy spojené s trénováním dětí nesou jejich rodiče. Není tedy pravda, co tvrdí J. Hagara, že TKlub platil výplaty trenérům, drahou halu atd. Klub technicky prováděl platby, ale ve skutečnosti vše platili rodiče našich svěřenců, ba ještě více. Jediné, co od TKlubu Tenisová škola dostala, je možnost trénovat na antukových kurtech, které jsou ovšem vlastnictvím města Prachatice. Tenisový klub má kurty v pronájmu za 1 Kč ročně. Pokud bychom se zabývali údržbou kurtů, ta musí probíhat ve stejném rozsahu, ať už s 40 dětmi TŠ nebo bez nich. Tenisový klub to tedy opět nezatěžovalo. Díky TŠ se nezvýšily náklady ani na správce, ani na antuku, ani na energie. Za svými údaji si stojíme a rozhodně se nebráníme nezávislému odbornému finančnímu auditu.

Závodní činnost

   V roce 2016 jsme chtěli udělat další logický krok ve sportovní činnosti našich svěřenců. Měli začít zúročovat tréninkové úsilí na soutěžích. Proto jsme pro rok 2016 vytvořili plán, ve kterém se počítalo se závodní činností dětí. To pochopitelně vyžadovalo vyšší nároky na trénování dětí, větší dotaci tréninkových hodin, mzdy trenérů, cestovné na turnaje a soutěže. Abychom ale příliš nezatížili rodiče vyšším kursovným, rozhodli jsme se mimo jiné snížit platy trenérů, ale bylo potřeba podpořit činnost i čerpáním části prostředků z již dříve vytvořeného zisku TŠ.

   A tady jsme u jádra problému. Ve chvíli, kdy TKlub zjistil, že by se měl nějak finančně podílet na závodní činnosti TŠ, přesněji řečeno vrátit dětem z TŠ část finančního přebytku z minulých let, usoudilo vedení TK, že je třeba se zbavit trenérů a také tenisové školy. Výbor TK nás tedy dotlačil pro rok 2016 k osamostatnění TŠ a trénování na Živnostenský list. Živnostenská oprávnění máme od 30.12.2015.

   Abychom mohli začít se samostatným provozem TŠ včetně závodního tenisu, požádali jsme od Klubu počáteční finanční dotaci, která měla být využita především pro závodní družstvo. Měla to být podle uzavřené dohody z 29.12.2015 (za účasti 8 osob - předseda, výbor, revizní komise, trenéři) kromě refundace nájemného z budoucích letních kempů i polovina zisku TŠ, odvedeného do klubové pokladny v předchozích 3 letech (dle výpočtu revizní komise). Přesněji řečeno, jen polovina zisku bez započtení dalších příjmů z dotací. Přesně tedy polovina z oněch 57 280,- Kč. Žádali jsme o částku 28 640 Kč.

   Přesto že by polovina výdělku TKlubu zůstala (plus vše z dotačních peněz), předseda klubu odmítl poskytnout již domluvenou finanční podporu dle výpočtu revizní komise a nabídl svůj vlastní výpočet ve výši 1980 Kč. Tímto byla tenisová škola donucena pozastavit svou činnost. Nebyly totiž prostředky na zaplacení haly ani trenérů a nebyla podepsaná smlouva mezi TŠ a TK. Takže důvodem nebyla „nenasytnost“ trenérů, ale spíše „nenasytnost“ tenisového klubu, který trval na tom, že všechny prostředky, které TŠ vydělala a které zaplatili rodiče za trénování svých dětí (včetně čerpaných dotací) zůstanou v klubové pokladně.

   V současné době TKlub nemá žádné děti, a nevyvíjí žádnou činnost na poli výchovy mládeže, ale pořád má na svém účtu cca 107 000,- Kč z příspěvků rodičů a dotací na činnost mládežnického tenisu. Zůstaly mu i hmotné výsledky investic za 20.000,- Kč z výše zmíněných dotací. K 31.12.2015 měl oddíl na účtu cca 150 000 Kč…

   Tolik k finanční rovině důvodu přerušení činnosti TŠ.

   Nyní k dalším faktickým výtkám z článku J. Hagary. Jeho tvrzení o možných úsporách nákladů na halu je naprosto mylné. Místo v drahé hale podle něj mohou tréninky probíhat v jiné levnější tělocvičně. Bohužel, žádná tělocvična v PT neposkytuje tolik místa, aby se tam vešel tenisový kurt a nemá natolik přijatelný povrch, aby tréninky dětí byly dostatečně kvalitní. Jedině v podmínkách poměrně drahé městské haly je možné plnohodnotně trénovat i 10 dětí najednou. Ovšem tyto praktické zkušenosti a důvody panu Hagarovi nic neříkají, o trénování dětí totiž nic neví.

   Ano, mzdy trenérů byly doposud 250 Kč/hod hrubého. Od r. 2013 jsme trénovali na základě „Dohody o provedení práce“ jako zaměstnanci oddílu. Sám Jiří Hagara píše a my dodáváme, že obě strany byly na dohodě účastny a s výší mzdy takto stanovenou souhlasily. Naše výplaty ovšem nezatěžují klub, jak tvrdí J. Hagara, my jsme placeni z příspěvku rodičů. To, jak jsme svou práci dělali, dokazuje zvyšující se počet dětí, které s námi chtějí trénovat. V r. 2013 jsme trénovali 18 dětí, v r. 2015 to bylo už 45 dětí. To, co nás nyní omezuje, je čas a prostory. Rodiče nám své děti svěřují a stanovují cenu, za jakou jim naše trénování stojí a jak jsou s naší činností oni i jejich děti spokojeni. V neposlední řadě zdůrazňujeme, že naše cena se pohybuje na spodní hranici částek obvyklých ve srovnatelných tenisových klubech a školách.

   Mezi dětmi, které trénujeme, panují přátelské vztahy, což vědomě podporujeme. Hodně energie věnujeme tomu, abychom potlačovali jakýkoliv zárodek nezdravé rivality, elitářství, či jakékoli jiné formy ubližování. To je v dnešní době velmi důležité a je to jeden z hlavních důvodů, proč si myslíme, že děti naše tréninky rády a pravidelně navštěvují. Také proto asi rodičům není lhostejné, kdo jejich děti trénuje. Na setkání rodičů s vedením klubu nám rodiče vyjádřili podporu a přání pokračovat ve stávajícím způsobu trénování. Velmi si toho vážíme. Toto je snad nejlepší odpověď panu Hagarovi na jeho nevkusný útok o vydírání…

   K trénování dětí nás přivedla chuť a potřeba do člensky poměrně starého, z velké části rekreačního prachatického tenisového klubu, přivést mladou krev, děti, novou generaci sportovců, kteří budou reprezentovat město Prachatice a prachatický tenis. Tak, jak to kdysi dělal Pan Vladimír Vácha (trenér II.tř.), který i nás jako děti trénoval. Patří mu za to náš velký dík. Prachatice, jako jediné okresní město v Jihočeském kraji, nemají již 10 let závodní družstvo dospělých a cca 20 let žádné dětské závodní družstvo. Před vznikem TŠ v r. 2012 byly na seznamu členů TK pouhé 2 děti, v současnosti je cca 60 % dospělé členské základny starší 50 let. Za posledních 10 let klesl stav dospělé členské základny z cca 80ti členů na cca 40 členů.

   Mrzí nás, že vůbec došlo k situaci, že jsme museli na čas přerušit tréninky. Ale nemohli jsme dál trénovat děti v nepřátelském ovzduší TK Prachatice. Po 3 roky jsme čelili častým neoprávněným výtkám ze strany vedení TK. Ale je to bohužel asi tak, jak už napsal pan Vácha ve svém článku: „… sportovní oddíl v pravém smyslu slova v Prachaticích zanikl a pod jeho hlavičkou převládl zájem těch členů, kteří našli uspokojení v místní lize.“ (Celý článek je na PrachatickoNews - Názory). Samozřejmě proti rekreačnímu tenisu nemáme jedinou výtku, nesmí ale bránit dětem v tom, aby se vůbec tenis hrát naučily. Díky nemístným a vykonstruovaným útokům J. Hagary před lety opustilo Tklub několik významných prachatických organizátorů sportovních tenisových turnajů, po letošní valné hromadě i pan V. Polata, předseda revizní komise, a nyní přichází řada i na nás, trenéry dětské TŠ.

   Trénovat děti chceme samozřejmě dál a stejně jako to bylo doteď. To znamená bez podpory tenisového klubu a od dubna bohužel možná i bez městských antukových kurtů. Ale řešení situace určitě přijde. Už se těšíme, až naši malí tenisté budou prohánět své soupeře v soutěžních kláních.

   Děkujeme za vyjádření značné podpory pro pokračování tenisové školy všem rodičům, vedení města Prachatice i celé řadě dalších, kterým osud prachatického tenisu není lhostejný.

   Dovětek: Toto je náš jediný a zároveň poslední příspěvek na veřejném fóru. Na další agresivní útoky J. Hagary již touto cestou nebudeme reagovat, neboť svou energii obracíme pozitivním, smysluplným směrem.

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2016, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist