Zprávy  Krimi  Od čtenářů  Kultura  Foto  Inzerce  Názory  FACEBOOK  Redakce  Reklama  Odkazy
  

 

 NÁZOR: Bývalé vedení Netolic a Trojdohoda se brání nařčením

 NETOLICE - 19. ledna 2015 - 8:54 - Oddlužovat nezadlužené město je opravdu husarský kousek. Vzhledem k šíření nepravdivých informací městem, že minulé vedení zanechalo obec zadluženou a vyjedenou, uvádíme konkrétní čísla, ze kterých si každý občan může udělat svůj úsudek.

 Oldřich Petrášek, Netolice

    www.dre-kon.cz

   Stav peněžních prostředků na účtech města Netolice k 10. 11. 2014, kdy starosta Oldřich Petrášek předával funkci Vladimíru Peškovi, byl téměř 10 milionů korun, přesně celkem 9.707.888,78 Kč !

   Přebytek rozpočtu činil v té době kolem 2.000.000,- Kč. Dále se dá se předpokládat, že rozpočet města za rok 2014 skončí dalším přebytkem, celkem minimálně 4 miliony korun, díky úspornému hospodaření a vyšším příjmům jak z majetku města tak daňovým!

Zůstatek úvěrů:

1. Úvěr ČSOB na dotaci VKV Petrův Dvůr a Gregorova Mnichská – 445.400,00 Kč

2. Úvěr KB – 16 bytových jednotek - 745.373,36 Kč
Celkem úvěry 1.190.773,36 Kč

   Bezúročná půjčka od Jihočeského vodárenského svazu na vybudování nového vodovodu Kratochvíle - Petrův Dvůr 3.302.735,50 Kč, z toho nečerpáno cca 2 miliony Kč a je možno použít jako další investice do vodovodů (velmi výhodné finance).

   Vysvětlivky: Úvěr č. 1. na VKV bude splacen na začátku roku 2015, byl použit jako vlastní podíl k velké dotaci na vybudování kanalizačních sběračů pro odvod splaškových na čistírnu odpadních vod, z Petrova Dvora a části ulic Gregorova a Mnichská, které dosud vytékaly do Mnichu nebo na povrch a v případě Petrova Dvora do potoka. Pokud by se to neudělalo, hrozily by městu velké pokuty za vypouštění znečistěných odpadních vod.

   Úvěr č. 2. hradí majitelé bytů v 16. b.j v Nádražní ulici prostřednictvím bytového družstva a rozpočtem města jen prochází, takže úvěr je podložen financemi z jiného zdroje.

   Z toho je patrné, že město Netolice je v roce 2015 prakticky bez úvěrů a mohlo si zcela bezpečně a bez rizika vzít úvěr k již schválené evropské dotaci na rekonstrukci komunikací. Navíc, za případný úvěr by ani nebylo nutné ručit nějakým majetkem nebo zástavami, protože bankám stačí potvrzení o přiznání dotace a dobré finanční zdraví obce. Jak známo, evropské projekty z ROP je nutno napřed celé zaplatit a pak jsou teprve faktury proplaceny z dotace.

   Podstatné je, že finanční zdraví města Netolice je podle kritérií ministerstva financí v kategorii A, to znamená finančně zdravé město!


   Stanovisko koalice Netolice 3D (ODS, ČSSD, TOP 09,) k vrácení evropské dotace na opravy místních komunikací:

   V médiích si občané mohli přečíst řadu článků a stanovisek nového vedení města k poskytnuté a vrácené dotaci na opravy místních komunikací. Mimo jiné rozhovor se starostou panem Vladimírem Peškem a místostarostou panem Pavlem Pilařem nadepsaný „Netoličtí dotaci nepřijmou, silnice chtějí opravit levněji“. Následně Rada města v čele se starostou a místostarostou svým usnesením vrátila již přiznanou evropskou dotaci ve výši 7 milionů korun, poskytnutou z Regionálního operačního programu (ROP) na rekonstrukce šesti místních komunikací Portyč, U Studánky, Petrův Dvůr, Slouně, Hořejší Mlýnská a Žebrácká cesta. Místo toho bude žádat v rámci již poslední výzvy programu ROP o novou dotaci na opravy pouze tří cest. Slouně, Hořejší mlýnské a Žebrácké cesty.

Pro toto své rozhodnutí má nové vedení města následujícími důvody:

• Kritický nedostatek času na realizaci projektu v požadovaném termínu, přičemž vyplacení dotace je tímto termínem vázáno
• Město si na včasné vyplacení závazků vůči dodavatelům bude muset půjčit
• Příliš vysoké vlastní neuznatelné výdaje
• Nebyla připravena projektová dokumentace, což způsobuje zmíněný nedostatek času
• Možnost odvolání se proti výsledkům výběrového řízení a tím další pozdržení realizace projektu

   Koalice Netolice3D v tomto svém stanovisku uvádí další související fakta, která nové vedení města při svém rozhodování nebralo v úvahu, nebo je dokonce ve svých stanoviscích zamlčelo.

• Minulé vedení města ve věci projektové přípravy postupovalo standardním způsobem. Byla vyhotovena tzv. povinná dokumentace, která byla přiložena k žádosti o dotaci. Prováděcí projektová dokumentace se dopracovává až po oznámení o poskytnutí dotace. Jsme přesvědčeni, že při okamžitém zahájení prací, při plném a profesionálním nasazení realizačního týmu bylo možné termín dokončení stihnout. Na jeho realizaci bylo 7,5 měsíců, což není u řady podobných projektů žádná výjimka.

• Pokud se koná výběrové řízení většího rozsahu, tak podle zákona se vždy může někdo odvolat. Za posledních 25 let se to při desítkách, možná stovkách výběrových řízení stalo asi 2x a nikdy nebylo odvolání oprávněné. S tímto rizikem je nutné počítat a mechanizmy jak problém řešit lze vždy nalézt.

• U dotací z ROP, je nutno projekt nejprve realizovat a zaplatit a teprve potom je dotace proplacena. Téměř žádná obec to jinak než úvěrem neřeší, protože žádná nemá tolik peněz. Navíc, finanční zdraví města Netolice je podle kritérií ministerstva financí v kategorii A, to znamená finančně zdravé město!

• Nově zvolení představitelé převzali v listopadu 2014 od svých předchůdců město spolu s účtem, na němž se nacházelo přes 9,7 milionu Kč a přebytek v rozpočtu na konci roku 2014 představoval částku 4,2 miliony Kč.

• Město Netolice je navíc v roce 2015 prakticky bez úvěrů a mohlo si zcela bezpečně a bez rizika vzít úvěr i na celý projekt.

• Vlastní neuznatelné výdaje jsou náklady na vybudování nových kanalizací nebo vodovodů pod uvedenými komunikacemi (např. na Portyči), na které se dotace nevztahuje, ale které byly pro minulé zastupitelstvo jednou z priorit. Navíc, po zkušenostech s předchozími projekty se dalo předpokládat, že se podaří vysoutěžit cenu reálně o 30 - 40% nižší.

• Žádost o dotaci na uvedené komunikace schválilo předchozí městské zastupitelstvo, na základě všech podkladů o budoucích nákladech a financování, plně si vědomo nutnosti překlenutí úvěrem.

• Rozhodnutí o vrácení dotace však učinila pouze rada. A to i přes to, že nový pan starosta měl informaci (žádost úřadu ROP o stanovisko města o připravenosti k realizaci projektu) prokazatelně ještě před nástupem do funkce a mohl tak o tomto informovat zastupitelstvo, jehož zasedání se konalo ve stejný den před jednáním rady, která na jeho návrh o vrácení dotace rozhodla.

   Jsme přesvědčeni, že tímto rozhodnutím městská rada minimálně na několik let znemožnila rekonstrukce komunikací na Portyči, Petrově Dvoře a U Studánku, které budou dále chátrat, a zároveň tím zmařila dosud vynaložené, nemalé náklady města na přípravu projektu a žádosti o dotaci. Navíc znovu vynakládá nemalé finance na zpracování další žádosti o dotaci.

   Zastupitelé za koalici Netolice 3D současně předávají toto stanovisko kontrolnímu výboru zastupitelstva jako podnět k prošetření

a) postupu Rady města při dodržování usnesení přijatého předchozím zastupitelstvem v této věci

b) zda nedošlo v této věci k porušení § 105 zákona o obcích starostou Města Netolice

a ke zpracování zápisu pro zastupitelstvo Města Netolice včetně případných návrhů opatření.

bývalý starosta
zastupitelé za 3D současní
zastupitelé za 3D předchozí

  
  

Copyright: Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, 2005 až 2015, Všechna práva vyhrazena

Na hlavní stranu

Redakce PRACHATICKOnews.cz nabízí v rubrice Názory každému možnost vyjádřit svůj názor nebo komentář na vše, co se týká dění ve všech městech a obcích Prachaticka. 

Stačí poslat na naši adresu e-mail - do předmětu uveďte slovo Názor. Kontakty na redakci lze najít i v zde. Uveďte také prosím své celé jméno a město, ze kterého jste.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit urážlivé a hanlivé příspěvky nebo texty, jejichž zveřejnění by odporovalo zákonům a dobrým mravům. 

Tomáš Přibyl, šéfredaktor PRACHATICKOnews.cz

 

TOPlist