Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 

Podmínky zveřejňování reklamy na internetových stránkách PRACHATICKOnews.cz a STRAKONICKOnews.cz

I. Tyto podmínky upravují zveřejňování reklamy na internetových stránkách PRACHATICKOnews.cz a STRAKONICKOnews.cz přístupných na adrese (URL) http://www.prachatickonews.cz a http://www.strakoickonews.cz. Právní vztahy, které nejsou upraveny Podmínkami zveřejňování reklamy, se řídí platnými právními normami.

II. Reklama je zveřejňována v bannerech označených 01 až 06 tak, jak jsou umístěny na internetových stránkách PRACHATICKOnews.cz v rubrice Reklama - podmínky.

III. Reklama může být po dohodě s Objednatelem na internetových stránkách zveřejněna na dohodnutém místě také formou textu. Textová reklama se vkládá jen do jednotlivých stránek zvolených Objednatelem. Textová reklama nesmí přesáhnout 10 000 znaků. Textová reklama musí obsahovat viditelné označení, že jde o reklamu.

IV. Reklamní banner obsahuje internetový odkaz na stránku Objednatele nebo internetový odkaz na stránku, na kterou je uživatel stránek přesměrován po kliknutí na objednané reklamní pole - odkazová stránka. Na takovéto stránce může být prezentace Objednatele. Reklamní banner včetně internetového odkazu na stránky Objednatele nebo odkazu na odkazovou stránku se umisťuje na první stránku jednotlivých rubrik a také do všech zpravodajsko-publicistických příspěvků v dané rubrice, které vzniknou v objednaném období. Reklama se zveřejňuje v první den v objednaném termínu v čase mezi 6:00 a 9:00 hodin.

V. Reklamy se zveřejňují v bannerech k tomu určených, podle bodu II. těchto podmínek, vždy jen v jednotlivých rubrikách. Reklamy se přitom zveřejňují v objednaném časovém období na všech stránkách v jednotlivých rubrikách. Ceny uvedené v Ceníku reklamy jsou vždy jen za zveřejnění reklamy v jedné objednané rubrice. Zveřejnění reklamy lze objednat na dobu minimálně jednoho kalendářního týdne. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit objednanou reklamu i na jiná než objednaná pole, pro která nemá v daném čase jiné využití, aniž by to zvýšilo cenu objednávky.

VI. Grafické zpracování reklamy včetně návrhu, zajišťuje buď Provozovatel nebo Objednatel zveřejnění reklamy. Grafické zpracování reklamy obsahuje i zpracování stránky /viz Ceník reklamy - odkazová stránka/, na kterou je uživatel přesměrován po kliknutí na reklamní. Grafické zpracování nesmí způsobit neúměrně dlouhé zobrazování stránek uživateli.

VII. Pokud objednané období pro zveřejnění reklamy přesáhne jeden kalendářní měsíc, může Objednatel platit cenu objednávky formou měsíčně posílaných zálohových faktur. Při nezaplacení takové zálohové faktury je Provozovatel oprávněn zveřejňování reklamy ukončit a Objednatel uhradí Sankční poplatek podle Ceníku reklamy. Po skončení objednaného období pak Objednatel obdrží celkové vyúčtování. Doba splatnosti faktury se určuje po dohodě s Objednatelem.

VII. Pokud Objednatel reklamy zruší objednávku poté, co již byla potvrzena Provozovatelem, uhradí Objednatel Provozovateli už vynaložené náklady spojené s realizací objednávky a storno poplatek podle Ceníku reklamy.

IX. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamy, která by byla v rozporu s jeho zájmy nebo poškozovala jeho dobré jméno, či byla v rozporu s dobrými mravy. Pokud se v době zveřejňování reklamy ukáže, že reklama obsahuje nepravdivé údaje nebo údaje v ní mohou způsobit poškození dobrého jména Provozovatele, je Provozovatel oprávněn zveřejňování takové reklamy okamžitě ukončit a Objednatel se v takovém případě zavazuje uhradit Sankční poplatek podle Ceníku reklamy. Provozovatel si navíc vyhrazuje právo v takovém případě vymáhat na Objednateli takto způsobené škody.

X. Objednatel musí podklady pro zpracování reklamy dodat nejméně jeden týden před sjednaným termínem zveřejnění reklamy. Pokud zajišťuje zpracování reklamy sám Objednatel, musí zpracovanou reklamu dodat tři dny před termínem zveřejnění reklamy. Právní odpovědnost za dodané podklady a jím zpracovanou reklamu nese Objednatel. Dodané podklady pak nesmí být Provozovateli poskytnuty především v rozporu s autorským zákonem. Pokud Provozovatel ve zpracování reklamy udělá chybu, která by znehodnocovala působení reklamy na návštěvníky stránek, má Objednatel nárok požadovat okamžité odstranění takové chyby a doba, kdy byla reklama zveřejněna s chybou mu bude odečtena z celkové ceny reklamy, případně o tuto dobu bude bezplatně prodloužena doba zveřejnění reklamy.

XI. Objednatel objednává zveřejnění reklamy formou objednávky, která se považuje za smlouvu. Objednávka je pro Objednatele a Provozovatele závazná po podepsání oběma stranami. Podpis Objednatele na objednávce se považuje za souhlas s těmito Podmínkami zveřejňování reklamy na stránkách PRACHATICKOnews.cz a STRAKONICKOnews.cz.

XII. Objednatel i Provozovatel se vzájemně zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění objednávek zveřejňování reklamy na stránkách PRACHATICKOnews.cz a STRAKONICKOnews.cz v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám a zároveň se vzájemně zavazují šířit dobré obchodní jméno partnera a usilovat o jeho prospěch.

XIII. Objednatel a Provozovatel se mohou dohodnout i na jiném umístění reklamního pole, na jiné velikosti pole a jiné ceně, než je stanoveno v těchto podmínkách a ceníku. 

   PRACHATICKOnews.cz   

 
 

REKLAMA

 
     
 

 

Podmínky

Napište

Rádi se ozveme

 

TOPlist

 

 

 

 

 
 

Copyright: PRACHATICKOnews.cz, Všechna práva vyhrazena